خطاهای متداول در دستگاه ها

ارورها و پیغام‌های ماشین ظرفشویی

 1. ارور Boot دستگاه های صوتی
 2. ارور 00 دستگاه های صوتی
 3. ارور Reading دستگاه های صوتی
 4. ارور Protection دستگاه های صوتی
 5. ارور Cinavia دستگاه های صوتی
 6. ارور Hello دستگاه های صوتی
 7. ارور Mic in دستگاه های صوتی
 8. ارور Mic out دستگاه های صوتی
 9. ارور S protection دستگاه های صوتی
 10. ارور Please wait دستگاه های صوتی
 1. ارور Lo در تصفیه هوا
 2. ارورEi در تصفیه هوا
 3. ارور EIS در تصفیه هوا


 1. ارور OFF ساید بای ساید
 2. ارور Er FS ساید بای ساید
 3. ارور Er rS
 4. ارور Er FF ساید بای ساید
 5. ارور Er CF
 6. ارور Er CO ساید بای ساید
 7. ارور Er rF ساید بای ساید
 8. ارور Er HS ساید بای ساید
 9. ارور Er gF ساید بای ساید
 10. ارور Er IF ساید بای ساید
 11. ارور F dS ساید بای ساید
 12. ارور F dH در ساید بای ساید
 13. ارور rdS در ساید بای ساید
 14. ارور r dH در ساید بای ساید
 15. ارور g FE در ساید بای ساید
 16. ارور dH r NV در ساید بای ساید
 17. ارور rFE در ساید بای ساید
 18. ارور FS E در ساید بای ساید
 19. ارور rSE در ساید بای ساید
 20. ارور dS F در ساید بای ساید
 21. ارور dH F در ساید بای ساید
 22. ارور FF E در ساید بای ساید
 23. ارور CF E در ساید باید ساید
 24. ارور CO E در ساید بای ساید
 25. ارور dS r در ساید بای ساید
 26. ارور E FS در ساید بای ساید
 27. ارور ErS در ساید بای ساید
 28. ارور E HS در ساید بای ساید
 29. ارور E IS در ساید بای ساید
 30. ارور E gF در ساید بای ساید
 31. ارور E It در ساید بای ساید
 32. ارور E FF در ساید بای ساید
 33. ارور E CF در ساید بای ساید
 34. ارور E rF در ساید بای ساید
 35. ارور E IF در ساید بای ساید
 36. ارور E CO در ساید بای ساید
 37. ارور E SS در سای بای ساید
 38. ارور E Ad در ساید بای ساید
 39. ارور E AS در ساید بای ساید
 40. ارور E dL در ساید بای ساید
 41. ارور E dr در ساید بای ساید
 42. ارور r AS در ساید بای ساید
 43. ارور E C1 در ساید باید ساید
 44. ارور E Od در ساید بای ساید
 45. ارور HS E در ساید بای ساید
 46. ارور L AS
 1. ارور EA پکیج شوفاژ دیواری
 2. ارور E9 پکیج شوفاژ دیواری
 3. ارور E7 پکیج شوفاژ دیواری
 4. ارور E6 پکیج شوفاژ دیواری
 5. ارور E4 پکیج شوفاژ دیواری
 6. ارور E4 پکیج شوفاژ دیواری
 7. ارور E2 پکیج شوفاژ دیواری
 8. ارور E1 پکیج شوفاژ دیواری
 1. ارور Loc در مایکروویو
 2. ارور F-17 در مایکروویو
 3. ارور F-11 در ماشین ظرفشویی
 4. ارور F-4 در مایکروویو
 5. ارور F-3 در مایکروویو
 6. ارور F-2 در مایکروویو
 7. ارور F-1 در مایکروویو
 1. ارور E8 کولرگازی
 2. ارور E7 کولرگازی
 3. ارور E6 کولرگازی
 4. ارور E4 کولرگازی
 5. ارور E3 کولرگازی
 6. ارور E2 کولرگازی
 7. ارور E1 کولرگازی
 8. ارور E0 کولرگازی
 9. ارور EF کولرگازی
 10. ارور EE کولرگازی
 11. ارور E9 کولرگازی
 1. ارورE08 ماشین لباسشویی