عملیات پیش گرمایش (Hot start) کولر گازی ال جی


پیش گرمایش کولرگازی ال جی
هنگام استفاده از کولر گازی ال جی بر روی حالت گرمایش، ابتدا وارد مرحله‌ی پیش گرمایش می‌شود.
این عملکرد برای جلوگیری از خروج هوای سرد از دریچه‌ی کولر گازی است،
در این حالت دریچه‌ی دستگاه ابتدا یک لحظه باز می‌شود و سپس به شکل نیمه بسته قرار گرفته و باد نمی‌زند.
طی این عملکرد، دمای داخلی پنل کولرگازی به 28 درجه‌ی سانتی گراد می‌رسد و سپس گرمادهی دستگاه آغاز خواهد شد.