زمانی که اندازه تصویر تلویزیون جی پلاس مشکل دارد چه اقدامی انجام دهیم؟

تنظیم Over Scan تلویزیون جی پلاس

در صورتی که اندازه‌ی تصویر ورودی HDMI  مشکل پیدا کرده است، از منوی تلویزیون گزینه‌ی Over Scan را تنظیم نمایید.
بهتر است در این قسمت گزینه‌ی حداکثر برای همگام سازی بیشتر اندازه‌ی تصویر در تلویزیون جی پلاس انتخاب شود.

تنظیم Over Scan تلویزیون جی پلاس