تنظیم دمای یخچال فریزر ال جی


بازه‌‌‌ی دمایی و روش تنظیم دما در مدل‌های متفاوت یخچال فریزر ال‌جی کمی تفاوت دارد. بازه‌ی دمایی و نحوه‌‌ی انجام تنظیمات برای قسمت یخچال و فریزر در ادامه شرح داده می‌شود.

تنظیم دما به صورت سانتی گراد:

یخچال:

بازه‌ی قابل انتخاب دما و روش تنظیم دمای یخچال ال جی:
 1. در مدل‌هایی با بازه‌ی دمایی 0 تا 7،  دمای 0 یا 1 بیشترین سرما و دمای 6 یا 7 درجه کمترین سرما را دارد.
 2. دمای نرمال نیز 3 یا 4 درجه‌ی سانتی گراد است.
 3. برای تنظیم دمای یخچال کلید Fridge یا Refrigerator را چند مرتبه انتخاب کنید. سپس با مشاهده‌ی دمای مطلوب، انتخاب کلید را متوقف کنید.
 • نکته: لطفا دما را با توجه به شرایطی همچون دمای محیط، دفعات باز و بسته کردن درب یخچال و حجم مواد غذایی داخل کابین تنظیم کنید. در صورتی که نیاز است سرمایش بیشتری ایجاد شود، درجه‌ای سردتر، نزدیک به عدد 1 را انتخاب کنید؛ چنانچه لازم است سرمایش کابین دستگاه کمتر باشد، درجه‌ای نزدیک به دمای 6 را انتخاب کنید.

فریزر:

بازه‌ی قابل انتخاب دما و روش تنظیم دمای فریزر ال جی:
 1. بازه‌ی دمایی قابل انتخاب در فریزر 24- تا 14- است.
 2. درجه‌ی 21- یا 23- درجه بیشترین سرما و درجه‌ی 14- یا 15- کمترین سرمایش را دارد.
 3. دمای نرمال نیز درجه‌ای بین 18- یا 19- درجه است
 4. برای تنظیم دمای فریزر، کلید Freezer را چند مرتبه انتخاب کنید. سپس با مشاهده‌ی دمای مطلوب، انتخاب کلید را متوقف کنید.

تنظیم دما به صورت ولوم در یخچال و فریزر دستگاه‌های ال جی:

در یخچال فریزرهای ال جی ممکن است تنظیم دمای کابین یخچال یا کابین فریزر به صورت ولومی باشد. با توجه به مدل دستگاه ظاهر ولوم دستگاه متفاوت است.


 • اگر ولوم دارای دو گزینه‌ی COLD و COLDEST است، در صورتی که کلید ولومی را به سمت COLD حرکت دهید، سرمای داخل کابین کمتر و اگر کلید را به سمت COLDEST بگردانید، سرما بیشتر می‌شود.
 • اگر تنظیمات ولوم علامت MAX و MIN داشته باشد، در صورتی که ولوم را به سمت MIN حرکت دهید سرما کمتر می‌شود در صورتی که کلید را به طرف MAX بگردانید سرمای داخل کابین  بیشتر خواهد شد.
 • چنانچه تنظیمات ولوم به صورت عدد باشد، ممکن است بازه دمایی بین 1 تا 7 ، 8 یا 10 درجه باشد. عدد 1 کمترین سرمایش و عدد  7، 8 یا 10 بیشترین سرمایش را دارد. درجه‌ی نرمال نیز بین 3 تا 4 درجه است.
 • در صورتی که تنظیم دما بر روی نمایشگر دستگاه به شکل خط یا نقطه است، هر چه تعداد خط یا نقطه‌ها کاهش باید سرمایش کمتر می‌شود و هرچه تعداد خط یا نقطه‌ها بیشتر باشد سرمایش دستگاه افزایش خواهد یافت.
 • در برخی از مدل‌ها تنظیم دما به صورت عدد و خط نمایش داده می‌شود، هر چه عدد بزرگتر و تعداد خط ها بیشتر باشد، سرمایش بیشتر می‌شود و هر چه عدد کوچکتر و خط‌ها کمتر باشد سرمایش نیز کمتر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به دفترچه راهنمای یخچال فریزر نیز مراجعه کنید.