ارور Lo در تصفیه هوا LG

  کد خطا یا ارور Lo در تصفیه هوا ال جی مربوط به سطح رطوبت محیط می باشد.

هنگامی که رطوبت محیط %30 یا کمتر باشد این ارور روی نمایشگر ظاهر می شود و جزو عملکرد طبیعی تصفیه هوا می باشد.