ارور Hi در تصفیه هوا LG

کد خطا یا ارور Hi در تصفیه هوا ال جی مربوط به سطح رطوبت محیط می باشد.

هنگامی که رطوبت محیط  %90 یا بیشتر باشد این ارور روی نمایشگر تصفیه هوا ظاهر می شود و جزو عملکرد طبیعی دستگاه می باشد.