خطاهای متداول در دستگاه ها

ارورهای ماشین ظرفشویی

 1. ارور Boot دستگاه های صوتی
 2. ارور 00 دستگاه های صوتی
 3. ارور Reading دستگاه های صوتی
 4. ارور Protection دستگاه های صوتی
 5. ارور Cinavia دستگاه های صوتی
 6. ارور Hello دستگاه های صوتی
 7. ارور Mic in دستگاه های صوتی
 8. ارور Mic out دستگاه های صوتی
 9. ارور S protection دستگاه های صوتی
 10. ارور Please wait دستگاه های صوتی
 1. ارور Lo در تصفیه هوا
 2. ارورEi در تصفیه هوا
 3. ارور EIS در تصفیه هوا


 1. ارور OFF ساید بای ساید
 2. ارور Er FS ساید بای ساید
 3. ارور Er rS
 4. ارور Er FF ساید بای ساید
 5. ارور Er CF
 6. ارور Er CO ساید بای ساید
 7. ارور Er rF ساید بای ساید
 8. ارور Er HS ساید بای ساید
 9. ارور Er gF ساید بای ساید
 10. ارور Er IF ساید بای ساید
 11. ارور F dS ساید بای ساید
 12. ارور F dH در ساید بای ساید
 13. ارور rdS در ساید بای ساید
 14. ارور r dH در ساید بای ساید
 15. ارور g FE در ساید بای ساید
 16. ارور dH r NV در ساید بای ساید
 17. ارور rFE در ساید بای ساید
 18. ارور FS E در ساید بای ساید
 19. ارور rSE در ساید بای ساید
 20. ارور dS F در ساید بای ساید
 21. ارور dH F در ساید بای ساید
 22. ارور FF E در ساید بای ساید
 23. ارور CF E در ساید باید ساید
 24. ارور CO E در ساید بای ساید
 25. ارور dS r در ساید بای ساید
 26. ارور E FS در ساید بای ساید
 27. ارور ErS در ساید بای ساید
 28. ارور E HS در ساید بای ساید
 29. ارور E IS در ساید بای ساید
 30. ارور E gF در ساید بای ساید
 31. ارور E It در ساید بای ساید
 32. ارور E FF در ساید بای ساید
 33. ارور E CF در ساید بای ساید
 34. ارور E rF در ساید بای ساید
 35. ارور E IF در ساید بای ساید
 36. ارور E CO در ساید بای ساید
 37. ارور E SS در سای بای ساید
 38. ارور E Ad در ساید بای ساید
 39. ارور E AS در ساید بای ساید
 40. ارور E dL در ساید بای ساید
 41. ارور E dr در ساید بای ساید
 42. ارور r AS در ساید بای ساید
 43. ارور E C1 در ساید باید ساید
 44. ارور E Od در ساید بای ساید
 45. ارور HS E در ساید بای ساید
 46. ارور L AS
 1. ارور CH21 کولرگازی
 2. ارور CH12 کولرگازی
 3. ارور CH10 کولرگازی
 4. ارور CH09 کولرگازی
 5. ارور CH06 کولرگازی
 6. ارور CH05 کولرگازی
 7. ارور CH02 کولرگازی
 8. ارور CH01 کولرگازی
 9. ارور CH44 کولرگازی
 10. ارور CH41 کولرگازی
 11. ارور CH40 کولرگازی
 12. ارور CH38 کولرگازی
 13. ارور CH32 کولرگازی
 14. ارور CH29 کولرگازی
 15. ارور CH26 کولرگازی
 16. ارور CH22 کولرگازی
 17. ارور CH67 کولرگازی
 18. ارور CH62 کولرگازی
 19. ارور CH61 کولرگازی
 20. ارور CH60 کولرگازی
 21. ارور CH53 کولرگازی
 22. ارور CH47 کولرگازی
 23. ارور CH46 کولرگازی
 24. ارور CH45 کولرگازی
 25. پیغام CO کولرگازی
 26. پیغام PO کولرگازی
 27. پیغام FL کولرگازی
 1. ارور EA پکیج شوفاژ دیواری
 2. ارور E9 پکیج شوفاژ دیواری
 3. ارور E7 پکیج شوفاژ دیواری
 4. ارور E6 پکیج شوفاژ دیواری
 5. ارور E4 پکیج شوفاژ دیواری
 6. ارور E4 پکیج شوفاژ دیواری
 7. ارور E2 پکیج شوفاژ دیواری
 8. ارور E1 پکیج شوفاژ دیواری
 1. ارور Loc در مایکروویو
 2. ارور F-17 در مایکروویو
 3. ارور F-11 در ماشین ظرفشویی
 4. ارور F-4 در مایکروویو
 5. ارور F-3 در مایکروویو
 6. ارور F-2 در مایکروویو
 7. ارور F-1 در مایکروویو