سوالات متداول خدمات گلدیران

چرا تصفیه هوای ال جی کار نمی‌کند؟

به اتصال برق دستگاه توجه داشته باشد؛ دو شاخه‌ی برق را بررسی کنید که درست متصل شده باشد.
اگر پنل جلوی دستگاه باز باشد، عملکرد آن متوقف می‌شود؛ بنابراین پنل جلوی دستگاه را به طور کامل ببندید.

در صورتی که با چنین موردی مواجه شدید، به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • فیلتر مرطوب کننده را به شکل صحیح داخل دستگاه قرار دهید.
 • فیلتر مرطوب‌کننده را تمیز کنید؛ اما در صورتی که فیلتر به میزان زیادی کثیف شده است، نیاز است تعویض شود.
 • به دلیل اینکه میزان مرطوب‌کنندگی اندک است، آب داخل مخزن با سرعت کمتری کاهش می‌یابد.

گاهی به دلیل کثیفی فیلتر و یا عدم اتصال صحیح قطعات، تصفیه هوای LG صدای غیر طبیعی می‌دهد. لطفا نکات زیر را در نظر داشته باشید:

 • در مدل AQUA قلاب فیلتر مرطوب‌کننده و لوازم سینی را به طور صحیح به هم متصل کنید.
 • در صورتی که بر روی فیلتر مرطوب‌کننده و سینی جرم ایجاد شده است آن را تمیز کنید.
 • قاب فیلتر مرطوب‌کننده و درپوش دستگاه را محکم قفل کنید.
 • اگر صدای آب از دستگاه شنیده می‌شود، صدای ورود آب از مخزن به سینی است.
 • در صورتی که میزان باد دستگاه کم است و صدا نیز می‌دهد، بررسی کنید فیلتر اولیه مسدود نشده باشد. فیلتر اولیه و Hepa را تمیز کنید.
در صورتی که تصفیه هوای جی پلاس صدای غیر طبیعی می‌دهد لطفا به نکات زیر را توجه کنید:
قبل از کار با دستگاه کیسه‌ی پلاستیکی فیلترها را برداشته باشید.
و در صورتی که همچنان دستگاه صدای غیر طبیعی می‌دهد، نیاز به بررسی از سوی کارشناس است.

گاهی به دلیل نو بودن دستگاه یا شرایط هوای محیط دستگاه بو می‌دهد. لطفا نکات زیر را رعایت کنید:

 • دستگاه به مدت 1 الی 2 هفته بعد از نصب به دلیل نو بودن، بوی کربن می‌دهد.
 • در صورتی که در فضا بو یا دود زیادی وجود دارد، میزان تاثیر عملکرد تصفیه هوا کاهش می‌یابد؛ بنابراین ابتدا هوای محیط را تا حدی تهویه و سپس از دستگاه استفاده کنید.
 • در صورتی که دستگاه در محیطی قرار گرفته که سرشار از بوی غذا است، بو به داخل فیلترها نفوذ می‌کند؛ بنابراین لازم است پیش از روشن کردن دستگاه هوای محیط را تهویه کنید.
 • در صورتی که فیلتر قابل شستشو را، شسته‌اید پس از خشک شدن کامل از آن استفاده کنید زیرا در صورت وجود رطوبت بوی نامطبوع ایجاد خواهد شد.
در صورتی که دستگاه در محیطی با بوهای شدید (مانند بوی سیگار) استفاده شود، ممکن است بو داخل دستگاه بماند. در این صورت نیاز است فیلترها تعویض شود.
برای جلوگیری از ماندگاری بو، بهتر است هوای محیط را مرتب تهویه کنید.

به دلیل موارد زیر ممکن است تصفیه‌ی هوا خوب انجام نشود:

 • در صورتی که هوای محیط خیلی آلوده باشد؛ بنابراین باید هوای محیط تهویه شود.
 • اگر فیلتر اولیه و HEPA کثیف است، باید تمیز شود.
 • از دستگاهی که مناسب فضای شما است، استفاده کنید.
 • از دستگاه در محل‌هایی مانند مقابل درب ورودی و پنجره استفاده نکنید.
 • اگر دستگاه در محیطی که هوا آزادانه جریان دارد نصب شده است، در محل دیگری قرار گیرد.

در صورتی که تصفیه هوای جی پلاس عملکرد مناسبی ندارد، لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشید:

 • بررسی کنید فیلترها داخل دستگاه باشد.
 • فیلترها را به ترتیب کربن، هپا ، یون نقره و هواکش در محل خود قرار دهید.
 • ممکن است فیلترها کثیف شده باشد؛ بنابراین فیلترها را تمیز کنید.
 • در صورتی که رطوبت محیط زیاد باشد، دستگاه عملکرد مناسبی نخواهد داشت.
 • اگر اطراف دستگاه مانع وجود داشته باشد، تصفیه به خوبی انجام نمی‌شود.
 • ظرفیت دستگاه باید متناسب با محیط باشد.
 • در صورتی که هوای محیط خیلی آلوده باشد باید هوا تهویه شود.