خطاهای متداول در دستگاه ها

ارورها و پیغام‌های ساید بای ساید

 1. ارور OFF ساید بای ساید
 2. ارور Er FS ساید بای ساید
 3. ارور Er rS
 4. ارور Er FF ساید بای ساید
 5. ارور Er CF
 6. ارور Er CO ساید بای ساید
 7. ارور Er rF ساید بای ساید
 8. ارور Er HS ساید بای ساید
 9. ارور Er gF ساید بای ساید
 10. ارور Er IF ساید بای ساید
 11. ارور F dS ساید بای ساید
 12. ارور F dH در ساید بای ساید
 13. ارور rdS در ساید بای ساید
 14. ارور r dH در ساید بای ساید
 15. ارور g FE در ساید بای ساید
 16. ارور dH r NV در ساید بای ساید
 17. ارور rFE در ساید بای ساید
 18. ارور FS E در ساید بای ساید
 19. ارور rSE در ساید بای ساید
 20. ارور dS F در ساید بای ساید
 21. ارور dH F در ساید بای ساید
 22. ارور FF E در ساید بای ساید
 23. ارور CF E در ساید باید ساید
 24. ارور CO E در ساید بای ساید
 25. ارور dS r در ساید بای ساید
 26. ارور E FS در ساید بای ساید
 27. ارور ErS در ساید بای ساید
 28. ارور E HS در ساید بای ساید
 29. ارور E IS در ساید بای ساید
 30. ارور E gF در ساید بای ساید
 31. ارور E It در ساید بای ساید
 32. ارور E FF در ساید بای ساید
 33. ارور E CF در ساید بای ساید
 34. ارور E rF در ساید بای ساید
 35. ارور E IF در ساید بای ساید
 36. ارور E CO در ساید بای ساید
 37. ارور E SS در سای بای ساید
 38. ارور E Ad در ساید بای ساید
 39. ارور E AS در ساید بای ساید
 40. ارور E dL در ساید بای ساید
 41. ارور E dr در ساید بای ساید
 42. ارور r AS در ساید بای ساید
 43. ارور E C1 در ساید باید ساید
 44. ارور E Od در ساید بای ساید
 45. ارور HS E در ساید بای ساید
 46. ارور L AS