خطاهای متداول در دستگاه ها

ارورها و پیغام‌های پکیج شوفاژ دیواری

  1. ارور EA پکیج شوفاژ دیواری
  2. ارور E9 پکیج شوفاژ دیواری
  3. ارور E7 پکیج شوفاژ دیواری
  4. ارور E6 پکیج شوفاژ دیواری
  5. ارور E4 پکیج شوفاژ دیواری
  6. ارور E4 پکیج شوفاژ دیواری
  7. ارور E2 پکیج شوفاژ دیواری
  8. ارور E1 پکیج شوفاژ دیواری