خطاهای متداول در دستگاه ها

ارورها و پیغام‌های دستگاه‌های صوتی

  1. ارور Boot دستگاه های صوتی
  2. ارور 00 دستگاه های صوتی
  3. ارور Reading دستگاه های صوتی
  4. ارور Protection دستگاه های صوتی
  5. ارور Cinavia دستگاه های صوتی
  6. ارور Hello دستگاه های صوتی
  7. ارور Mic in دستگاه های صوتی
  8. ارور Mic out دستگاه های صوتی
  9. ارور S protection دستگاه های صوتی
  10. ارور Please wait دستگاه های صوتی