خطاهای متداول در دستگاه ها

ارورها و پیغام‌های کولر گازی LG

 1. ارور E8 کولرگازی
 2. ارور E7 کولرگازی
 3. ارور E6 کولرگازی
 4. ارور E4 کولرگازی
 5. ارور E3 کولرگازی
 6. ارور E2 کولرگازی
 7. ارور E1 کولرگازی
 8. ارور E0 کولرگازی
 9. ارور EF کولرگازی
 10. ارور EE کولرگازی
 11. ارور E9 کولرگازی