خطاهای متداول در دستگاه ها

ارورها و پیغام‌های تصفیه هوا

  1. ارور Lo در تصفیه هوا
  2. ارورEi در تصفیه هوا
  3. ارور EIS در تصفیه هوا